• ภาษาไทย
    • English

นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาการผังเมืองเข้าร่วมโครงการจัดทำผังภูมินิเวศชุมชนจะนะ

วันที่ 28 สิงหาคม - 1 กันยายน ตัวแทนนักศึกษาหลักสูตรการผังเมือง นำโดย ผศ.ดร.ณัฐนีภรณ์ น้อยเสงียม อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาการผังเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย เข้าร่วมกิจกรรม Workshop โครงการจัดทำผังภูมินิเวศชุมชนจะนะ โดยกระบวนการ Co-Creation ร่วมกับเครือข่ายนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยศรีปทุม และเครือข่ายสถาปนิกสถาปนิกเพื่อชุมชน 

WARNING: Failed to daemonise. This is quite common and not fatal. Connection refused (111)