• ภาษาไทย
    • English

นักศึกษาสถาปัตยกรรม เรียนรู้แนวความคิด ณ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC สงขลา)

อาจารย์ จามีกร  มะลิซ้อน อาจารย์หลักสูตรสาขาวิชาการผังเมือง ได้นำนักศึกษาวิชาCONCEPTมาเรียนรู้แนวความคิด ณ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC สงขลา) และขออนุญาตนำผลงานที่เข้ารอบการประกวดแบบมาเผยแพร่เพื่อให้สาธารณชนได้เห็นคุณค่าของ TCDCและเข้าใจแนวความคิดของสถาปนิกที่สร้างสรรค์งานนี้ แต่ละผลงานมีความสุดยอดแตกต่างกันไป และผลงานที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อก่อสร้างจริงได้แก่ผลงานของคุณเป้ ปกรณ์ในนามของ Quatre Architects

WARNING: Failed to daemonise. This is quite common and not fatal. Connection refused (111)