• ภาษาไทย
    • English

นักศึกษาสถาปัตยกรรมลงพื้นที่ย่านเมืองเก่าสงขลา

วันที่ 15 ตุลาคม 2563 ดร.ทัชชญา สังขะกูล ,ผศ.สาทินี วัฒนกิจ ,ดร.จเร สุวรรณชาต อาจารย์ประจำรายวิชาการควบคุมสภาพแวดล้อมในอาคาร นำนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถาปัตยกรรมชั้นปีที่ 4 จำนวน 54 คน ลงพื้นที่สำรวจอาคารจำนวน 4 อาคารได้แก่ A.E.Y Space, Apo (Heart Made), อาคาร 9 ห้อง บริเวณย่านเมืองเก่าสงขลา โดยมีคุณปกรณ์ รุจิระวิไล (เอ๋ space) และ คุณชายแดน เสถียร บรรยายประวัติอาคาร และแนวคิดในการออกแบบและปรับปรุงอาคาร นักศึกษาลงสำรวจพื้นที่ และรับฟังบรรยายจากเจ้าของอาคาร และทำการเสนอแนะแนวทางในการออกแบบอาคารให้เข้าสู่สภาวะน่าสบายถือเป็นการบูรณาการการเรียนการสอน และการบริการวิชาการ ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และหลังจากนี้ จะมีการจัดแสดงผลงานนักศึกษา ในครั้งต่อไป

WARNING: Failed to daemonise. This is quite common and not fatal. Connection refused (111)