• ภาษาไทย
    • English

โครงการอบรมความรู้พื้นฐานนวัตกรรมวัสดุประกอบอาคารเพื่อสิ่งแวดล้อมในงานสถาปัตยกรรม

วันที่ 15 ตุลาคม 2563 หลักสูตรสาขาวิชาสถาปัตยกรรม จัดโครงการอบรมความรู้พื้นฐานนวัตกรรมวัสดุประกอบอาคารเพื่อสิ่งแวดล้อมในงานสถาปัตยกรรม มี อาจารย์เรืองรัมภา อินทรักษ์ กล่าวรายงาน และ ดร.นวัตกร อุมาศิลป์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ กล่าวเปิดโครงการ มีคณาจารย์ นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถาปัตยกรรมชั้นปีที่ 1 - ชั้นปีที่4 เข้าร่วมโครงการ โดยมี คุณพิมพ์พิชชา ชัยสายัณห์ บริษัท เวอร์โก้ แปซิฟิก (ประเทศไทย) จำกัด ,คุณวิชริณี ชินวงศ์ บริษัท ลิกซิล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษา ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมศรีวิศวะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย

WARNING: Failed to daemonise. This is quite common and not fatal. Connection refused (111)