• ภาษาไทย
    • English

โครงการสีศิลป์บนเส้นสีของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา จ. สงขลา

วันที่ 22 กันยายน 2563 สำนักวัฒนธรรมจังหวัดสงขลาจัดกิจกรรมโครงการ"สีศิลป์บนเส้นสี" เพื่อขับเคลื่อนงานทางด้านวัฒนธรรม ส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยและความเป็นไทย โดยอาจารย์เสริมศักดิ์ สัญญาโณ นำนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถาปัตยกรรม ชั้นปีที่ 3 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา

WARNING: Failed to daemonise. This is quite common and not fatal. Connection refused (111)