• ภาษาไทย
    • English

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

วันที่ 26 กันยายน พ.ศ.2563 ทางสโมสรนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาตร์ ได้จัดกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาทัศนีย์ภาพของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา ช่วยกันทำความสะอาดห้องเรียน,ขุดลอกคู,ล้างห้องน้ำ ฯลฯ ภายในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

 

 

WARNING: Failed to daemonise. This is quite common and not fatal. Connection refused (111)