• ภาษาไทย
    • English

ผศ.กิตติ พิมเสน ร่วมกิจกรรมชุมชนนวัตกรรม เขา ป่า นา เล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติ พิมเสน อาจารย์หลักสูตรสาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย เข้าร่วมกิจกรรม ชุมชนนวัตกรรม เขา ป่า นา เล การปฏิบัติงานสร้างสรรค์ด้วยกิจกรรมทางศิลปะและออกแบบ แบบมีส่วนร่วมของชุมชน ในวันที่ 14 -16 ตุลาคม 2563 ณ กลุ่มสิชลมัดย้อม อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช

WARNING: Failed to daemonise. This is quite common and not fatal. Connection refused (111)