• ภาษาไทย
    • English

นักศึกษาสถาปัตยกรรมนำเสนอผลงานการสร้าง site ผ่านระบบออนไลน์

ในวันที่ 21 ตุลาคม 2563 นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถาปัตยกรรม ชั้นปีที่ 4 ได้นำเสนอ การสร้าง - Site and location Analysis ,- Massing Analysis and Create a Mass Floor Schedule ในรายวิชา คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ 2 (Computer aided design-2) ด้วยเทคโนโลยี BIM (Building Information Modeling) ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เพื่อใช้เป็นเครื่องมือช่วยสร้างแนวทางเลือกในการออกแบบอาคารสำนักงานและบูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชาออกแบบสถาปัตยกรรม 6 

WARNING: Failed to daemonise. This is quite common and not fatal. Connection refused (111)