• ภาษาไทย
    • English

นิทรรศการ The 6th SEE 2 SEA ART EXHIBITION 2 LAYS GROUP

นิทรรศการ The 6th SEE 2 SEA ART EXHIBITION 2 LAYS GROUPมีการจัดแสดง ในวันที่ 22 ต.ค. - 11 พ.ย. 2563 มีอาจารย์อำมฤทธิ์ ชูสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ประธานในพิธีเปิด ณ ห้องนิทรรศการ/ห้องนิทรรศการชั้น 2 /ห้องนิทรรศการ 3   Chamchuri Art Gallery โดยในกลุ่ม 2 เล มีคณาจารย์ของหลักสูตรสาขาวิชาทัศนศิลป์ เข้าร่วมด้วย ดังนี้ ผศ.กิตติ  พิมเสน, ผศ.ศุภชัย ศรีขวัญแก้ว,อาจารย์พรสวรรค์  จันทร์สุข,อาจารย์บูชา  ผกากรอง,อาจารย์เอกพงษ์  คงฉาง,อาจารย์แก้วสุดา  บุตรเผียน

WARNING: Failed to daemonise. This is quite common and not fatal. Connection refused (111)