• ภาษาไทย
    • English

นักศึกษา3หลักสูตรลงพื้นที่ ณ วัดบ่อทรัพย์ อ.สิงหนคร จ.สงขลา

วันที่ 28 ตุลาคม 2563 นักศึกษาชั้นปีที่ 1 รายวิชาการวาดภาพทางสถาปัตยกรรม หลักสูตรสาขาสถาปัตยกรรม รายวิชาจิตรกรรม 1 หลักสูตรสาขาวิชาทัศนศิลป์ และ รายวิชาปฏิบัติการออกแบบสถาปัตยกรรม หลักสูตรสาขาการผังเมือง ลงพื้นที่บริเวณชุมชนบ้านหัวเขาแดง วัดบ่อทรัพย์ อ.สิงหนคร จ.สงขลา เป็นการบูรณาการการเรียนการสอนแบบ Active Learning ร่วมกันทั้ง 3 สาขา เพื่อเป็นการฝึกฝนทักษะการเขียนภาพลายเส้นและการเขียนภาพสีน้ำ เชิงชุมชน วัฒนธรรม ทั้งนี้เป็นการฝึกฝนให้นักศึกษาตระหนัก หวงแหน ศิลปะ วัฒนธรรม และใช้องค์ความรู้ที่ได้มาต่อยอดสร้างสรรค์เป็นผลงานและนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ได้ ในการนี้มีคณาจารย์ร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้ด้วยได้แก่ ผศ.ดร.ณัฐนีภรณ์ น้อยเสงี่ยม, อาจารย์สาโรจน์ มีพวกมาก, อาจารย์เอกพงษ์ คงฉาง, ผศ.สาทินี วัฒนกิจ และอาจารย์ภาณุพันธ์นัดดา ดำนุ้ยราวัฒน์ ลงพื้นที่ในครั้งนี้ด้วย

WARNING: Failed to daemonise. This is quite common and not fatal. Connection refused (111)