• ภาษาไทย
    • English

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

วันที่ 27 ตุลาคม 2563 อาจารย์ปิยาภรณ์ ธุระกิจจำนง คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร สโมสรนักศึกษา ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้ปลูกต้นยางนา ในบริเวณ คณะสถาปัตยกรรม มทร.ศรีวิชัย

WARNING: Failed to daemonise. This is quite common and not fatal. Connection refused (111)