• ภาษาไทย
    • English

หลักสูตรสาขาวิชาทัศนศิลป์ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนารายวิชาต้นแบบ Active Learning

วันที่ 27 ตุลาคม 2563 คณาจารย์หลักสูตรสาขาวิชาทัศนศิลป์ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนารายวิชาต้นแบบ Active Learning โดย มี ดร.รื่นฤทัย รอดสุวรรณ อาจารย์หลักสูตรสาขาวิชาทัศนศิลป์เป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้ ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย

WARNING: Failed to daemonise. This is quite common and not fatal. Connection refused (111)