• ภาษาไทย
    • English

ทัศนศิลป์ เข้าร่วมสร้างสรรค์ โครงการสตรีทอาร์ต(Street Art) เทศบาลแม่ขรี

วันที่ 10 -12 มิถุนายน 2565
นายสำราญ สุบรรณวงศ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่ขรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสตรีทอาร์ต(Street Art) เทศบาลแม่ขรี ณ บริเวณถนนสมพรอุทิศ 1 กำแพงวัดแม่ขรีประชาราม จังหวังพัทลุง เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชุมชนและสืบทอดขนบธรรมเนียมที่ดีงามสู่เยาวชนรุ่นต่อไปโดยมีคณาจารย์นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ศิลปินกลุ่มแลศิลป์ถิ่นเมืองลุง
ศิลปินกลุ่มบ้านรวีศิลป์
สาขาศิลปกรรมและออกแบบ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มีอาจารย์เข้าร่วมสร้างสรรค์ผลงาน 5 ท่าน
1.อ.บูชา ผกากรอง
2.ผศ.กิตติ พิมเสน
3.อ.สาโรจน์ มีพวกมาก
4.ผศ.พรสวรรค์ จันทร์สุข
5.ผศ.ศุภชัย ศรีขวัญแก้ว
และนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และปีที่ 3 จำนวน 10 คน
#ขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้องทุกคนทุกฝ่ายที่เห็นความสำคัญร่วมสร้างสรรค์พัฒนาชุมชนและเศรษฐกิจด้วยงานศิลปะ
WARNING: Failed to daemonise. This is quite common and not fatal. Connection refused (111)