• ภาษาไทย
    • English

การพัฒนาระบบการบริหารจัดการขยะตามบริบทขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน: ภาคใต้ตอนล่าง

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทัชชญา สังขะกูล รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผนฯ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
 เข้าร่วมกิจกรรมขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้โครงการวิจัยจากสำนักวิจัยแห่งชาติ 
เรื่อง การพัฒนาระบบการบริหารจัดการขยะตามบริบทขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน: ภาคใต้ตอนล่าง 

ซึ่งอยู่ภายใต้แผนงานวิจัยการพัฒนาระบบบริหารจัดการขยะที่เหมาะสมตามขนาดและบริบทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นผู้อำนวยการแผนงาน วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2565 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลควนโดน


 กิจกรรมดังกล่าวได้จัดระดมความคิดเห็นแกนนำและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ด้านการจัดการขยะในพื้นที่

โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา จุติดำรงพันธ์ คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ผู้นำการจัดกิจกรรมการเตรียมทดสอบตัวแบบการบริหารจัดการขยะให้กับกลุ่มเป้าหมายของเทศบาลเมืองสตูล

และเทศบาลตำบลควนโดน  อำเภอเมือง จังหวัดสตูล โดยจัดระดมความคิดเห็นแกนนำและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด้านการจัดการขยะในพื้นที่


 

 

 
รูปภาพประกอบ: 
WARNING: Failed to daemonise. This is quite common and not fatal. Connection refused (111)