• ภาษาไทย
    • English

สถาปัตย์ ริมเล มทร.ศรีวิชัย ชั้นปีที่2 ออกเรียนรู้ ศึกษาดูงาน ในรายวิชาเทคโนโลยีอาคารและการก่อสร้าง 2 ในโครงการก่อสร้างบ้านพักอาศัยทั้งหมด 4 โครงการ ฯ


สถาปัตย์ ริมเล มทร.ศรีวิชัย ชั้นปีที่ 2 ออกเรียนรู้ ศึกษาดูงาน ในรายวิชาเทคโนโลยีอาคารและการก่อสร้าง 2
ในโครงการก่อสร้างบ้านพักอาศัยทั้งหมด 4 โครงการ ภายใต้ความอนุเคราะห์จากทาง บริษัทเกรทโฮม ดีไซน์ จำกัด (ศูนย์รับสร้างบ้านครบวงจร) อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เพื่อประกอบการออกแบบงานสถาปัตยกรรมและเพิ่มเติมทักษะในด้านโครงสร้างอาคารขั้นพื้นฐาน

 

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2565 คณาจารย์และนักศึกษา ชั้นปีที่2 หลักสูตรสาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย
ได้จัดกิจกรรมนำนักศึกษาเพื่อศึกษาดูงานนอกสถานที่  ณ โครงการก่อสร้างบ้านพักอาศัย 4 โครงการ ของ ทางบริษัท เกรทโฮม ดีไซน์ จำกัด
(ศูนย์รับสร้างบ้านครบวงจร) อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยได้รับเกียรติจาก คุณฐาปนพงศ์ มีแก้ว กรรมการผู้จัดการบริษัทฯ
คุณธนาวุฒิ สินไชย สถาปนิกอาวุโส คุณภูภัฏ  สังข์คงสถาปนิก ตลอดจน วิศวกรผู้ควบคุมงาน และเจ้าหน้าจากทางบริษัทให้การต้อนรับ
และให้ความรู้แก่นักศึกษาเป็นอย่างดี  โดยมีคณาจารย์ผู้ดูแลทั้งสองท่าน
 อาจารย์เรืองรัมภา อินทรักษ์ หัวหน้าหลักสูตรสาขาวิชาสถาปัตยกรรม และ อาจารย์ภาณุพันธ์นัดดา ดำนุ้ยราวัฒน์ อาจารย์ประจำรายวิชา กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์ในการเพิ่มทักษะและองค์ความรู้ในด้านการออกแบบสถาปัตยกรรม (อาคารพักอาศัย ประเภท บ้านพักอาศัยขนาดเล็ก จนถึง ขนาดใหญ่) และความรู้ด้านโครงสร้างอาคาร ความรู้ทางวิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบทางสถาปัตยกรรม ตลอดจนการทราบถึงความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ขั้นพื้นฐานที่มีความจำเป็นในการออกแบบสถาปัตยกรรมภายใต้งบประมาณที่เหมาะสม เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับมาบูรณาการและประยุกต์ใช้ในการเรียนทางด้านสถาปัตยกรรมและการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมในอนาคตได้อย่างดียิ่ง

 

 
รูปภาพประกอบ: 
WARNING: Failed to daemonise. This is quite common and not fatal. Connection refused (111)