• ภาษาไทย
    • English

เข้าร่วมการประชุมสามัญสภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย (สัญจร) ปีที่ 26 ครั้งที่ 1/2565


คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เข้าร่วมการประชุมสามัญสภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย (สัญจร) ปีที่ 26 ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 29 - 30 ตุลาคม 2565 ณ จังหวัดเชียงใหม่ 





 

ขอขอบพระคุณศาสตราจารย์ ดร.ระวิวรรณ โอฬารรัตนมณี ประธานสภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย ที่ให้เกียรติ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เข้าร่วมการประชุมสามัญสภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทัชชญา สังขะกูล รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน ผู้แทนคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ขอขอบพระคุณ สภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย อย่างสูงมา ณ โอกาสนี้



 



 

รูปภาพประกอบ: 
WARNING: Failed to daemonise. This is quite common and not fatal. Connection refused (111)