• ภาษาไทย
    • English

ฟังเสียงประเทศไทย จับชีพจร "คลองสำโรง"

 

ฟังเสียงประเทศไทย จับชีพจร "คลองสำโรง"

พาลงใต้ไปที่ "คลองสำโรง" คลองประวัติศาสตร์สำคัญของเมืองสงขลา ที่เชื่อมระหว่างทะเลสาบสงขลาและทะเลอ่าวไทย อดีตคลองแห่งนี้เคยเป็นเส้นทางเดินเรือ ขนส่งสินค้าสู่เมืองท่าสําคัญรอบทะเลสาบสงขลา แต่มาวันนี้หน้าที่คลองสำโรงเปลี่ยนแปลงไปพร้อม ๆ กับการพัฒนาเมือง หลายหน่วยงานรวมถึงชาวบ้านริมคลองต่างพยายามช่วยกันหาแนวทาง ฟื้นคุณภาพชีวิตคนและคลองสายนี้ให้ให้ดีขึ้น แต่ก็ไม่ง่าย มีโจทย์ท้าทายมากมายที่คนสงขลาต้องช่วยกันคิดช่วยกันเเก้และมีส่วนร่วมในออกแบบ นำไปสู่การตัดสินใจร่วมกัน  ชวนขยายประเด็นนี้กับ อ.จามีกร มะลิซ้อน  อาจารย์ประจำหลักสูตรการผังเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.สงขลา

 

 

 
รูปภาพประกอบ: 
WARNING: Failed to daemonise. This is quite common and not fatal. Connection refused (111)