• ภาษาไทย
    • English

ผลงานนวัตกรรมยื่นจดขึ้นทะเบียนด้านทรัพย์สินทางปัญญาสูงสุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565


สำนักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี โดย กลุ่มงานทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากร ที่มีผลงานนวัตกรรมยื่นจดขึ้นทะเบียนด้านทรัพย์สินทางปัญญาสูงสุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประเภทสิทธิบัตรกานออกแบบ
จากผลงานด้านสิทธิบัตรการออกแบบ ทั้งหมดในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 37 ผลงาน จากหน่วยงาน จำนวน 5 คณะ 1 วิทยาลัย 1 หน่วยงาน และผู้สร้างสรรค์ จำนวน 16 คน ที่ยื่นขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา

โดยบุคลากรที่มีผลงานสูงสุด 5 ท่าน ประกอบด้วย
ลำดับที่ 1️ จำนวน 8 ผลงาน
โดย รองศาสตราจารย์สุรสิทธิ์ ระวังวงศ์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ลำดับที่ 2️ จำนวน 7 ผลงาน
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยาภรณ์ อรมุต
อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ลำดับที่ 3️ จำนวน 3 ผลงาน
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจนจิรา ขุนทอง
อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ดร.ณัฐพล แก้วทอง
อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์
และนายอภิชาติ คัญทะชา
บุคลากรประจำสำนักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี 

 

 
รูปภาพประกอบ: 
WARNING: Failed to daemonise. This is quite common and not fatal. Connection refused (111)