• ภาษาไทย
    • English

ขอเชิญสมัครเพื่อรับทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 21 พ.ศ.2557

มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย (TTSF) ได้จัดตั้งกองทุนถาวรเพื่อนำดอกผลมาใช้ใ
นการส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในประเทศไทย  โดยได้มอบเงินทุนสนับสนุน
งานวิจัยพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาคัดเลือก
ผู้สมควรรับเงินทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 21 พ.ศ. 2557

จึงขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัยที่สนใจ ส่งใบสมัครเพื่อขอรับทุน กำหนดปิดรับสมัครภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2557 
โดยส่งแบบฟอร์มมาที่ 

ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์
ประธานคณะกรรมการการเงินทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย
ฝ่ายเลขานุการ: สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
เลขที่ 73/1 ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร 02 564 7000 ต่อ 81815 โทรสาร 02 644 8134

WARNING: Failed to daemonise. This is quite common and not fatal. Connection refused (111)