• ภาษาไทย
    • English

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอน-ย้ายข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอน-ย้ายข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ครั้งที่ 1/2557

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อโอนย้าย ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ คุณวุฒิไม่ตำกว่าปริญญาโท ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (ค.อ.ม.) วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) หรือวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง และต้องได้รับวุฒิปริญญาตรี ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) หรือ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาทางด้านคอมพิวเตอร์ เพื่อมาปฏิบัติงานที่ภาควิชาครุศาสตร์คอมพิวเตอร์ คณะครุศาสต์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศ

WARNING: Failed to daemonise. This is quite common and not fatal. Connection refused (111)