• ภาษาไทย
    • English

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ขอเชิญชวนเสนอชื่อบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2557

สำนักงานสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ขอเชิญชวนเสนอชื่อบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2557
ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2557


สำนักส่งเสริมและประสานเครือข่าย กลุ่มงานสารนิเทศ แจ้งว่า เนื่องในโอกาสวันสิทธิมนุษยชนสากล 10 ธันวาคม ประจำปี 2557 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ขอเชิญร่วมเสนอชื่อบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน เข้ารับรางวัล เพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานและเป็นตัวอย่างแก่สาธารณะ รวมทั้งเพื่อรณรงค์ให้คนในสังคมตระหนักและเห็นความสำคัญของการส่งเสริม ปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยนชน โดยแบ่งรางวัลเป็น 2 ประเภท ได้แก่

1.ประเภทบุคคล ประกอบด้วย บุคคลทั่วไป (ไม่เกิน 3 รางวัล), เด็กและเยาวชน (อายุไม่เกิน 25 ปี ไม่เกิน 3 รางวัล) และ บุคคลภาคสื่อมวลชน (ไม่เกิน 3 รางวัล)
2. ประเภทองค์กร ประกอบด้วย ภาครัฐ (ไม่เกิน 3 รางวัล), ภาคเอกชน ไม่เกิน 3 รางวัล และสื่อสารมวลชนหรือรายการที่ส่งเสริมสิทธิมนุษยชน (ไม่เกิน 3 รางวัล)

ทั้งนี้ บุคคลและองค์กรที่ได้รับการคัดเลือก จะได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัล ๆ ละ 25,000 บาท สามารถเสนอชื่อได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2557 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โทรศัพท์ 021413930, 0 2141 3925 โทรสาร 0 2143 9574

WARNING: Failed to daemonise. This is quite common and not fatal. Connection refused (111)