• ภาษาไทย
    • English

ขอเชิญส่งผลงาน การออกแบบสิ่งประดับแฟชั่นหรือเครื่องแต่งกายจากสิ่งเหลือใช้ในสถาบันการศึกษาและการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำหรับนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ >> ขอเชิญส่งผลงาน การออกแบบสิ่งประดับแฟชั่นหรือเครื่องแต่งกายจากสิ่งเหลือใช้ในสถาบันการศึกษาและการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในหัวข้อ" Innovated costume design from recycle" รายละเอียดเพิ่มเติม >>http://finearts.pn.psu.ac.th/PR/pr394.pdf<<

WARNING: Failed to daemonise. This is quite common and not fatal. Connection refused (111)