• ภาษาไทย
    • English

คู่มือการใช้งาน EBSCO eBooks และ EDS Single Search

ฐานข้อมูล EBSCO Discovery Service with Full text (EDS) มีข้อมูลบรรณานุกรมที่สมบูรณ์จากสำนักพิมพ์ชั้นนำทั่วโลก สามารถเข้าใช้งานผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ที่ http://bit.ly/2MSqByk  ซึ่งทาง EBSCO Discovery Service (EDS) ได้มีการอบรมการใช้งานให้กับอาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรวิชัยแล้วนั้น

WARNING: Failed to daemonise. This is quite common and not fatal. Connection refused (111)