• ภาษาไทย
    • English

ผลงาน/รางวัล อาจารย์ ประจำปี 2557

ผลงานอาจารย์ประจำปี 2557


: ข้าราชการดีเด่น ผศ.นราวัฒน์  เลิศวิทยาวิวัฒน์ อาจารย์ประจำหลักสูตรวิชาการผังเมือง สาขาสถาปัตยกรรมและผังเมืองได้รับคัดเลือกเข้ารับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2557 จากกระทรวงศึกษาธิการ ภายในงานวันราชการพลเรือน วันที่ 1 เมษายน 2558 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

: ดร.จเร สุวรรณชาต เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2557 เข้ารับรางวัลผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม ประเภทบุคคลทั่วไป สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภายในงานวันราชมงคลน้อมเกล้า “ราชมงคลสรรเสริญ ” ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
:นำผลงานประดิษฐ์คิดค้นเข้าร่วมจัดนิทรรศการและแสดงผลงานในงาน(42 International Exhibition of Invention of Geneva) ณ กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ วันที่ 2-6 เมษายน 2557
:เข้าร่วมประชุมนานาชาติ "2014 Engagement Australia Conference : Engage and innovate for Sustainability" ณ เมือง Wagga Wagga รัฐนิวเซาท์เลล์ วันที่ 21 -23 กรกฎาคม 2557
: เข้าร่วมประกวดและแสดงผลงาน ( 8 International Warsaw Invention Show) ณ กรุงวอร์ซอ ประเทศโปแลนด์ วันที่ 14 -16 ตุลาคม 2557
:เข้าร่วมจัดการแสดงนิทรรศการ และประกวดผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ของนักวิจัยในระดับนานานชาติในงาน 3 world Inventor Award Festival (WIAF) 2014 ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ วันที่ 13 ธันวาคม 2557

: อาจารย์พลากร พันธุ์มณี และ ดร.จเร สุวรรณชาต รับรางวัลระดับนานาชาติ เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2557  ดร.จเร สุวรรณชาติ และ อาจารย์พลากร พันธุ์มณี เข้าร่วมแสดงผลงานนิทรรศการ “42 nd International Exhibition of Invations of Geneva” ณ กรุงเจนีวา สมาพันธ์รัฐสวิส ซึ่งภายในงาน ผลงานของดร.จเร สุวรรณชาต ได้รับรางวัลเหรียญทอง และรางวัล special prize จาก 2สถาบัน ได้แก่ korea Invention promotion Association และ Malaysian Association of Research Scientists (MARS)จากผลงานแผ่นผนังจากใบตาลโตนด และอาจารย์พลากร พันธุ์มณี ได้รับรางวัล เหรียญเงินจากผลงาน ตุ๊กตาโนรา 12 ท่า (The twelve Nora Dancing Dolls )

 

งานวิจัย ประจำปี 2557 (งบแผ่นดิน)


อาจารย์ธาม  วชิรกาญจน์                                                                                                                 
การปรับตัวและเปลี่ยนถ่ายของเรือนพื้นถิ่นชุมชนทะเลน้อยภายใต้บริบทแวดล้อมธรรมชาติและวิถีชีวิต

อาจารย์มงคล  ชนินทรสงขลา                                                                                                            
แนวทางในการจัดการภูมิทัศน์ของการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ที่เป็นอัตลักษณ์ของเกาะยอ

 


งานวิจัย ประจำปี 2557 (งบรายได้)


ผศ.ปิยาภรณ์  อรมุต และ อาจารย์เจนจิรา ขุนทอง                                                                               
ศึกษาการแปรเปลี่ยนลักษณะของเรือนบริเวณชุมชนเมืองเก่าลำปำ จังหวัดพัทลุง

อาจารย์สาโรจน์ มีพวกมาก
การศึกษาวาดภาพระบายสีเกี่ยวกับอาเซียน

อาจารย์เอกพงษ์ คงฉาง
จินตภาพแห่งความผูกพัน

อาจารย์นวัตกร  อุมาศิลป์
การพัฒนารูปแบบผ้าทอเกาะยอการสร้างตราสินค้าและผลิตภัณฑ์ต้นแบบ

อาจารย์ศุภชัย  ศรีขวัญแก้ว                                                                                                           
การสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม ชุด บริบทหนึ่งของชีวิต

 อาจารย์ เสริมศักดิ์  สัญญาโณ, ผศ.ปิยาภรณ์  อรมุต , อาจารย์เจนจิรา ขุนทอง                                   
การออกแบบผลิตภัณฑ์จากตาลโตนดเพื่อใช้ในการตกแต่งอาคาร อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา

อาจารย์ตะวัน  ตนยะแหละ            
การพัฒนาเครื่องแต่งกายสตรีมุสลิมตามแนวโน้มการออกแบบแฟชั่นปี ค.ศ.2014