• ภาษาไทย
    • English

ข้อมูลอาจารย์ผู้สอน : สาขาวิชาการผังเมือง

 

ชื่อ-สกุล             :  นางสาวนนทรส  ภัคมาน 
ชื่อภาษาอังกฤษ    : Nontaros  Parkkaman
ตำแหน่ง        : หัวหน้าหลักสูตรสาขาวิชาการผังเมือง

TEL               : 074-317173 ต่อ 5040
EMAIL          : somebie@hotmail.com
Profile            ดูรายละเอียด
                     

 

 ชื่อ-สกุล             : ผศ.ดร.ณัฐนีภรณ์  น้อยเสงี่ยม
ชื่อภาษาอังกฤษ    : Nattaneeporn  Noisangiam
ตำแหน่ง        :  อาจารย์
TEL               : 074-317173 ต่อ 5040
EMAIL          : nattanee@gmail.com
Profile            ดูรายละเอียด

ชื่อ-สกุล             : นายสุรวัช  หมู่เก็ม                                
ชื่อภาษาอังกฤษ    : Surawat  Moogem
ตำแหน่ง        :    อาจารย์
TEL               : 074-317173 ต่อ 5040
EMAIL          :  mr.surawat.moogem@gmail.com
Profile            : ดูรายละเอียด

ชื่อ-สกุล             : นายมงคล  ชนินทร ณ สงขลา                             
ชื่อภาษาอังกฤษ    : Mongkol  Chanintornsongkhla
ตำแหน่ง        :    อาจารย์
TEL               : 074-317173 ต่อ 5040
EMAIL          :  mc_songkhla@yahoo.com
Profile            : ดูรายละเอียด

 

ชื่อ-สกุล             : นายจามีกร  มะลิซ้อน
ชื่อภาษาอังกฤษ    : Jamikorn  Malison
ตำแหน่ง        :  อาจารย์
TEL               : 074-317173 ต่อ 5040
EMAIL          : jmalison99@gmail.com
Profile            : ดูรายละเอียด

 

ชื่อ-สกุล             : นางสาวพิมพ์ภัช  ภู่ทอง ฤทธิ์เดช                       
ชื่อภาษาอังกฤษ    : Pimpach  Phuthong  Ritdet
ตำแหน่ง        :    อาจารย์
TEL               : 074-317173 ต่อ 5040
EMAIL          : pimpashrit@gmail.com
Profile            : ดูรายละเอียด

ชื่อ-สกุล             : นางสาวรสิตา  ดาศรี             
ชื่อภาษาอังกฤษ    : Rasita Dasri
ตำแหน่ง        :    อาจารย์
TEL               : 074-317173 ต่อ 5040
EMAIL          : rasita.d@rmutsv.ac.th
Profile            : ดูรายละเอียด

 

ชื่อ-สกุล             : นายศิวกร พิเศษนิธิโชติ          
ชื่อภาษาอังกฤษ    : Siwakorn  Pisagenitichot
ตำแหน่ง        :    อาจารย์
TEL               : 074-317173 ต่อ 5040
EMAIL          : Siwakorn.p@rmutsv.ac.th
Profile            : ดูรายละเอียด