• ภาษาไทย
    • English

ข้อมูลอาจารย์ผู้สอน : สาขาวิชาการผังเมือง

                       

 ชื่อ-สกุล             : นายสุรวัช  หมู่เก็ม                                
ชื่อภาษาอังกฤษ    : Surawat  Moogem
ตำแหน่ง        :    หัวหน้าหลักสูตรสาขาวิชาสถาปัตยกรรมและการผังเมือง
TEL               : 074-317173 ต่อ 5040
EMAIL          :  mr.surawat.moogem@gmail.com
Profile            : ดูรายละเอียด

 ชื่อ-สกุล             : นายคเณค์กุญช์  กิจปราการ                              
ชื่อภาษาอังกฤษ    : 
ตำแหน่ง        :    
TEL               : 074-317173 ต่อ 5040
EMAIL          :  p.phromprawat@gmail.com
Profile            : ดูรายละเอียด

ชื่อ-สกุล             :  นางสาวนนทรส  ภัคมาน 
ชื่อภาษาอังกฤษ    : Nontaros  Parkkaman
ตำแหน่ง        : อาจารย์

TEL               : 074-317173 ต่อ 5040
EMAIL          : somebie@hotmail.com
Profile            ดูรายละเอียด

ชื่อ-สกุล             : นายมงคล  ชนินทร ณ สงขลา                             
ชื่อภาษาอังกฤษ    : Mongkol  Chanintornsongkhla
ตำแหน่ง        :    อาจารย์
TEL               : 074-317173 ต่อ 5040
EMAIL          :  mc_songkhla@yahoo.com
Profile            : ดูรายละเอียด

ชื่อ-สกุล             : นายธาม  วชิรกาญจน์
ชื่อภาษาอังกฤษ    : Tham  Wachirakan
ตำแหน่ง        :  อาจารย์
TEL               : 074-317173 ต่อ 5040
EMAIL          : ztwcrk@gmail.com
Profile            : ดูรายละเอียด

ชื่อ-สกุล             : นายจามีกร  มะลิซ้อน
ชื่อภาษาอังกฤษ    : Jamikorn  Malison
ตำแหน่ง        :  อาจารย์
TEL               : 074-317173 ต่อ 5040
EMAIL          : jmalison99@gmail.com
Profile            : ดูรายละเอียด

ชื่อ-สกุล             : ดร.ณัฐนีภรณ์  น้อยเสงี่ยม
ชื่อภาษาอังกฤษ    : Nattaneeporn  Noisangiam
ตำแหน่ง        :  อาจารย์
TEL               : 074-317173 ต่อ 5040
EMAIL          : nattanee@gmail.com
Profile            : ดูรายละเอียด

 

ชื่อ-สกุล             : ผศ.นราวัฒน์  เลิศวิทยาวิวัฒน์                              
ชื่อภาษาอังกฤษ    : Asst.Porf.Narawat  Lertwittayawiwat
ตำแหน่ง        :    อาจารย์พิเศษ
TEL               : 074-317173
EMAIL          :  Inarawat@gmail.com
Profile            : ดูรายละเอียด