• ภาษาไทย
    • English

ข้อมูลอาจารย์ผู้สอน : สาขาวิชาทัศนศิลป์

 ชื่อ-สกุล             :    นางสาวพรสวรรค์  จันทร์สุข                       
ชื่อภาษาอังกฤษ    : Pornsawhan  Jansook
ตำแหน่ง        :   หัวหน้าหลักสูตรสาขาวิชาทัศนศิลป์ 
TEL               : 074-317173
EMAIL          : sweet_wiw@hotmail.com
Profile            : ดูรายละเอียด
 

 ชื่อ-สกุล             :  ผศ.กิตติ  พิมเสน
ชื่อภาษาอังกฤษ    : Asst.Prof.Kitti  Pimsen
ตำแหน่ง        :  อาจารย์
TEL               : 074-317173
EMAIL          : m_pimsen@hotmail.com
Profile            : ดูรายละเอียด
 

ชื่อ-สกุล             :   ผศ.อิงอร  เพ็ชรเขียว
ชื่อภาษาอังกฤษ    : Asst.Prof.Engaon  Phetkeaw
ตำแหน่ง        : อาจารย์
TEL               : 074-317173
EMAIL          : jadeon@hotmail.com
Profile            : ดูรายละเอียด
 

ชื่อ-สกุล             : นายพลากร  พันธุ์มณี
ชื่อภาษาอังกฤษ    : Palagorn  Punmanee
ตำแหน่ง        :  อาจารย์
TEL               : 074-317173
EMAIL          : pala112009@hotmail.com
Profile            : ดูรายละเอียด
 

ชื่อ-สกุล             : ผศ.ศุภชัย  ศรีขวัญแก้ว
ชื่อภาษาอังกฤษ    : Asst.Prof.Supphachai  srikhwankaew
ตำแหน่ง        :  อาจารย์
TEL               : 074-317173
EMAIL          : supphachai_noom@hotmail.com
Profile            : ดูรายละเอียด

ชื่อ-สกุล             : นายสาโรจน์  มีพวกมาก
ชื่อภาษาอังกฤษ    : Saroch  Meepuakmak
ตำแหน่ง        :  อาจารย์
TEL               : 074-317173
EMAIL          : puakmak@hotmail.com
Profile            : ดูรายละเอียด

ชื่อ-สกุล             :  นางสาวรื่นฤทัย   รอดสุวรรณ
ชื่อภาษาอังกฤษ    : Ruenruethai  Rodsuwan
ตำแหน่ง        : อาจารย์
TEL               : 074-317173
EMAIL          : rrodsuwan@gmail.com
Profile            : ดูรายละเอียด

ชื่อ-สกุล             :  นางสาวแก้วสุดา  บุตรเผียน
ชื่อภาษาอังกฤษ    : Kaewsuda  Butpien
ตำแหน่ง        : อาจารย์
TEL               : 074-317173
EMAIL          : pip.kaewsuda@gmail.com
Profile            : ดูรายละเอียด

ชื่อ-สกุล             :  นายเอกพงษ์  คงฉาง
ชื่อภาษาอังกฤษ    : Akkapong  Khongchang
ตำแหน่ง        : อาจารย์
TEL               : 074-317173
EMAIL          : kavier2014@hotmail.com
Profile            : ดูรายละเอียด

ชื่อ-สกุล             :  นายบูชา  ผกากรอง
ชื่อภาษาอังกฤษ    : Bucha  Pakakrong
ตำแหน่ง        : อาจารย์
TEL               : 074-317173
EMAIL          : crazybu12@gmail.com
Profile            : ดูรายละเอียด