• ภาษาไทย
  • English

แบบฟอร์มคำร้อง

  สวท.00 ใบสมัครสมาชิกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ดาวน์โหลด
  สวท.03 แบบขอเอกสารทางการศึกษา  ดาวน์โหลด
  สวท.04 แบบขอเปลี่ยนแปลง คำนำหน้านาม ชื่อ-นามสกุล  ดาวน์โหลด
  สวท.05 แบบขอเปิดรายวิชา  ดาวน์โหลด
  สวท.06 แบบขอถอนรายวิชา  ดาวน์โหลด
  สวท.08 แบบขอลงทะเบียนเรียนแทนรายวิชาที่มีค่าระดับคะแนน F  ดาวน์โหลด
  สวท.12 แบบขอแก้ระดับคะแนนไม่สมบูรณ์ (I) (สำหรับนักศึกษา)  ดาวน์โหลด
  สวท.13 แบบแก้ไขค่าระดับคะแนนไม่สมบูรณ์ (I) (สำหรับอาจารย์ผู้สอน)  ดาวน์โหลด
  สวท.14 แบบขออนุญาตสอบ  ดาวน์โหลด
  สวท.16 แบบขอย้ายกลุ่มเรียน  ดาวน์โหลด
  สวท.20 รายชื่อนักศึกษาแจ้งสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  ดาวน์โหลด
  สวท.21 แบบลาออกจากการเป็นนักศึกษา  ดาวน์โหลด
  สวท.22 แบบขอย้ายจากภาคปกติเป็นภาคสมทบ  ดาวน์โหลด
  สวท.23 แบบขอย้ายคณะ/ย้ายสาขา  ดาวน์โหลด
  สวท.24 แบบขอลงทะเบียน  ดาวน์โหลด
  สวท.25 ใบคำร้องขอทำบัตรประจำตัวนักศึกษา  ดาวน์โหลด
  สวท.27 แบบขอเลื่อนการรับพระราชทานปริญญาบัตร  ดาวน์โหลด
  สวท.28 แบบขอถอนเงินคืน  ดาวน์โหลด
  สวท.29 แบบการรับพระราชทานปริญญาบัตร  ดาวน์โหลด
  สวท.30 แบบขอโอนย้ายวิทยาเขต  ดาวน์โหลด
  สวท.31 แบบขอลงทะเบียนควบคู่กับรายวิชาบังคับก่อน  ดาวน์โหลด
  สวท.32 แบบขอโอนย้ายสถานศึกษา  ดาวน์โหลด

 

แบบฟอร์มสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษา
 • CO.S.01 แบบฟอร์มขอออกฝึกสหกิจศึกษา
  word     pdf  
 • CO.S.02 แบบแจ้งรายละเอียดการเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา
word pdf
 • CO.S.03 ใบสมัครงานสหกิจศึกษา
word pdf
     
แบบฟอร์มการจัดการศึกษาเชิงบรุณาการกับการทำงาน สำหรับนักศึกษา
 • CO.T.01 ใบสมัครขอออกฝึกการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน
word pdf
     
แบบฟอร์มสหกิจศึกษาสำหรับสถานประกอบการ
 • CO.W.01 แบบฟอร์มยืนยันการตอบรับนักศึกษาสหกิจศึกษา
word pdf
 • CO.W.02 แบบแจ้งรายละเอียดงาน ตำแหน่งงาน พนักงานที่ปรึกษา
word pdf
 • CO.W.03 แบบแจ้งโครงร่างรายงานการปฏิบัติงาน
word pdf
 • CO.W.04 แบบประเมินผลนักศึกษาสหกิจศึกษา
word pdf
 • CO.W.05 แบบประเมินรายงานนักศึกษาสหกิจศึกษา
word pdf
     
แบบฟอร์มสหกิจศึกษาสำหรับอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา
 • CO.A.01 แบบบันทึกข้อความไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาสหกิจ
word pdf
 • CO.A.02 แบบแจ้งยืนยันการนิเทศงานนักศึกษาสหกิจศึกษา
word pdf
 • CO.A.03 แบบบันทึกการนิเทศงานสหกิจศึกษา
word pdf
 • CO.A.04 แบบแจ้งแผนงาน ตำแหน่งงาน
word pdf
     
 • คู่มือสหกิจศึกษาและการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน


ภาคผนวก

 

 

 

WARNING: Failed to daemonise. This is quite common and not fatal. Connection refused (111)