…เรียนรู้ตัวตน…ค้นหาตัวจริง…

อยากเป็นสถาปนิก นักออกแบบ นักวางผังเมือง ครูศิลปะ มาเรียนที่..

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย เพราะที่นี่ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ความชำนาญ ทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติ ในการประกอบวิชาชีพ

“เริ่มต้นอนาคตที่ดี เริ่มที่ มทร.ศรีวิชัย”