ความเป็นมา

    คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ แยกออกมาจาก คณะวิชาช่างโยธาในปีการศึกษา 2535 โดยใช้ชื่อว่า “คณะวิชาออกแบบ” โดยมีแผนกในสังกัดคือ แผนกวิชาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรมและแผนกวิชาศิลปกรรมต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น “คณะวิชาสถาปัตยกรรม” ในปีการศึกษา 2542 เนื่องจากสถาบันต้องการให้ใช้ชื่อคณะวิชาเหมือนกัน
    การจัดการเรียนการสอนของแผนกวิชาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2509 โดยใช้ชื่อว่า “แผนกวิชาออกแบบสถาปัตยกรรม” รับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.ศ.5) หรือมัธยมศึกษาปีทิ่5 (ม.8) ในสมัยนั้นเข้าเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตร 3ปี มีนักศึกษารุ่นแรกจำนวน 14 คน