อาจารย์เอกพงษ์ คงฉาง
ตำแหน่ง : หัวหน้าหลักสูตรสาขาวิชาทัศนศิลป์

ผศ.กิตติ พิมเสน 
ตำแหน่ง : อาจารย์

ผศ.พรสวรรค์ จันทร์สุข   
ตำแหน่ง : อาจารย์

อาจารย์พลากร พันธุ์มณี
ตำแหน่ง : อาจารย์

ผศ.ศุภชัย ศรีขวัญแก้ว   
ตำแหน่ง : อาจารย์

อาจารย์สาโรจน์ มีพวกมาก
ตำแหน่ง : อาจารย์

อาจารย์แก้วสุดา บุตรเผียน   
ตำแหน่ง : อาจารย์

ผศ.รื่นฤทัย รอดสุวรรณ
ตำแหน่ง : อาจารย์

ผศ.บูชา ผกากรอง
ตำแหน่ง : อาจารย์