อาจารย์นนทรส ภัคมาน 
ตำแหน่ง : หัวหน้าหลักสูตรสาขาวิชาการผังเมือง

ผศ.ดร.ณัฐนีภรณ์ น้อยเสงี่ยม
ตำแหน่ง : อาจารย์

ผศ.สุรวัช หมู่เก็ม 
ตำแหน่ง : อาจารย์

อาจารย์มงคล ชนินทร ณ สงขลา 
ตำแหน่ง : อาจารย์

อาจารย์จามีกร มะลิซ้อน
ตำแหน่ง : อาจารย์

อาจารย์พิมพ์ภัช ภู่ทอง ฤทธิ์เดช
ตำแหน่ง : อาจารย์