อาจารย์มัลลิกา  วิโสจสงคราม

ตำแหน่ง : หัวหน้าสำนักงานคณบดี

ปฏิบัติหน้าที่ : หัวหน้าสำนักงานคณบดี

นางปิยะวรรณ  นวลทอง

ตำแหน่ง : หัวหน้างานบริหาร

ปฏิบัติหน้าที่ : งานงบประมาณ,งานนโยบายและแผน,งานพัสดุ

นายพัชร แสงสุวรรณ

ตำแหน่ง : หัวหน้างานวิชาการ

ปฏิบัติหน้าที่ : งานประกันคุณภาพการศึกษา,งานวิชาการ

นายปราโมท ปัตตา 

ตำแหน่ง :  หัวหน้างานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

ปฏิบัติหน้าที่ : งานกิจกรรมนักศึกษา,งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

นางสาววรุณี  เกลี้ยงช่วย

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ปฏิบัติหน้าที่ : งานสารบรรณ,งานธุรการ

นางสาวนิชานันท์  ขวัญปาน

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ปฏิบัติหน้าที่ : งานบัญชีการเงินและเบิกจ่าย

นางสาวมณฑิตา  ศรีพล

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ปฏิบัติหน้าที่ : งานบุคลากร,งานพัฒนานักศึกษา

นางรัชนก  จิรนิล

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ปฏิบัติหน้าที่ : งานพัสดุ

นายภคิน  พญารัง

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ปฏิบัติหน้าที่ : งานวิชาการ,งานวิจัยและบริการวิชาการ

นางสาวชนพรรณ  สังฆกิจ

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ปฏิบัติหน้าที่ : เจ้าหน้าที่ประจำสาขาศิลปกรรมและการออกแบบ

นางสาวจิรัฐติกาญจน์  แก้วยอด 

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ปฏิบัติหน้าที่ : เจ้าหน้าที่ประจำสาขาสถาปัตยกรรมและผังเมือง

นางสาวสุภาภรณ์  สุขสว่าง

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ปฏิบัติหน้าที่ : เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ , งานพัฒนานักศึกษา

นางสาวอธิญา  รัตนมา

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ปฏิบัติหน้าที่ : งานทะเบียน,งานวิชาการ

นางสาวสุภัสรา ไชยรัตน์

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ปฏิบัติหน้าที่ : นักประชาสัมพันธ์,งานแนะแนว

นายวัลลภ  มีเสน

ตำแหน่ง : พนักงานอาคารสถานที่

ปฏิบัติหน้าที่ : ช่างเทคนิค, งานอาคารสถานที่

นายวิชัย  ทวีช่วย

ตำแหน่ง : พนักงานอาคารสถานที่

ปฏิบัติหน้าที่ : ช่างเทคนิค, งานอาคารสถานที่