ผศ.ตะวัน ตนยะแหละ
ตำแหน่ง : หัวหน้าหลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ

ผศ.นภท์ชนก ขวัญสง่า 
ตำแหน่ง : อาจารย์

ผศ.อารีนา อีสามะ
ตำแหน่ง : อาจารย์

ดร.นวัทตกร อุมาศิลป์ 
ตำแหน่ง : อาจารย์

อาจารย์อภิฤดี อนันตพันธ์
ตำแหน่ง : อาจารย์

ผศ.วรสุดา  ขวัญสุวรรณ 
ตำแหน่ง : อาจารย์

อาจารย์ณัฐชนา  นวลยัง
ตำแหน่ง : อาจารย์