อาจารย์เรืองรัมภา  อินทรักษ์
ตำแหน่ง : หัวหน้าหลักสูตรสาขาวิชาการผังเมือง

ผศ.ดร.ดร.ทัชชญา สังขะกูล   
ตำแหน่ง : อาจารย์

ดร.จเร  สุวรรณชาต 
ตำแหน่ง : อาจารย์

ผศ.ดร.ปิยาภรณ์  อรมุต 
ตำแหน่ง : อาจารย์

อาจารย์ปิยาภรณ์ ธุระกิจจำนง 
ตำแหน่ง : อาจารย์

รศ.สาทินี  วัฒนกิจ
ตำแหน่ง : อาจารย์

อาจารย์จิฬา แก้วแพรก
ตำแหน่ง : อาจารย์

ผศ.พิษณุ อนุชาญ 
ตำแหน่ง : อาจารย์

ผศ.รอฮานา แวดอเลา
ตำแหน่ง : อาจารย์

ผศ.งามเพชร อัมพรวัฒนพงศ์ 
ตำแหน่ง : อาจารย์

อาจารย์มัลลิกา วิโสจสงคราม
ตำแหน่ง : อาจารย์

อาจารย์ธนวัฒน์ เลขาพันธ์ 
ตำแหน่ง : อาจารย์

ผศ.เจนจิรา ขุนทอง
ตำแหน่ง : อาจารย์

อาจารย์ณัฐรดา บุญถัด 
ตำแหน่ง : อาจารย์

อาจารย์ทรรศน์วรรณ ทองอ่อน
ตำแหน่ง : อาจารย์

อาจารย์จุฑามณี ยอดรักษ์
ตำแหน่ง : อาจารย์

อาจารย์ฐิติกา  แก้วสมวงศ์
ตำแหน่ง : อาจารย์