โครงการจัดแสดงผลงานวิทยานิพนธ์สถาปัตยกรรม นักศึกษาชั้นปีที่ 5 หลักสูตรวิชาสถาปัตยกรรม

วันที่ 20 เมษายน 2567 หลักสูตรวิชาสถาปัตยกรรม โครงการจัดแสดงผลงานวิทยานิพนธ์สถาปัตยกรรม นักศึกษาชั้นปีที่ 5 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ปิยาภรณ์ อรมุต คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด และมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาที่เข้าร่วมจัดแสดงผลงาน ทั้งหมด 31 ท่าน และมี วิทยากรโดย : คุณพีร์ นางสาวปาริฉัตร์ สกุลเจริญพรชัย จาก Vernadoc Thailand อบรมสัมมนาในหัวข้อเรื่องการพัฒนาทักษะการเรียนรู้สู่การประกอบอาชีพสถาปนิก สู่การเป็นผู้ประกอบการ ซึ่งโครงการจัดขึ้น ณ ห้องมรดกโลก โรงสีแดง หับ โห้ หิ้น จังหวัดสงขลา

สามารถชมผลงานการการออกแบบวิทยานิพนธ์สถาปัตยกรรม ประจำปีการศึกษา 2566ได้ระหว่างวันที่ 19 – 22 เมษายน 2567 ณ.โรงสีแดง ตั้งแต่เวลา 09.00 – 17.00 น