คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมดำเนินการขับเคลื่อนพื้นที่ต้นแบบ รองรับการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล (Tourism for all)

วันที่ 23 เมษายน 2567 องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท.ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ได้ร่วมกับ United Nations Development Pro ภาคีเครือข่ายในพื้นที่ อาทิ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เทศบาลนครสงขลา สมาคมสถาปนิกสยาม ภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคม และผู้แทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย นำโดย ผศ.ดร.ทัชชญา สังขะกูล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย และ ดร.จเร สุวรรณชาต อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ร่วมดำเนินการขับเคลื่อนพื้นที่ต้นแบบ เพื่อสำรวจศักยภาพของพื้นที่ในการปรับปรุง พัฒนาและยกระดับพื้นที่ท่องเที่ยวของย่านเมืองเก่าสงขลาให้สามารถเข้าถึงได้สำหรับทุกคน โดยได้พิจารณาคัดเลือกพื้นที่ผ่านเมืองเก่าสงขลา และพื้นที่สาธารณะริมชายหาดนครสงขลา เป็นพื้นที่ดำเนินการนำร่อง จัดทำแนวทางการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบเพื่อรองรับการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล (Tourism for all) ณ ห้องประชุมสงขลาสู่เมืองมรดกโลก โรงสีแดง ถนนนครนอก ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา