หลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ ถ่ายทอดองค์ความรู้ พืชให้สีและมอบเมล็ดพันธุ์ครามใต้ ให้ อพ.สธ ภาคใต้ตอนล่าง

วันที่ 22-24 เมษายน 2567 หลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ นำโดย ดร.นวัทตกร อุมาศิลป์ ผศ.นภท์ชนก ขวัญสง่า และอาจารย์ณัฐชนา นวลยัง พร้อมด้วยตัวแทนนักศึกษา ร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ พืชให้สีและมอบเมล็ดพันธุ์ครามใต้ ให้ อพ.สธ ภาคใต้ตอนล่าง 7 จังหวัด ณ ศูนย์ศึกษาพัฒนาชุมชนยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา