การประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ยกร่าง หลักสูตรเทคโนโลยบัณฑิต สาขาวิชาการผังเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย

วันที่ 26 เมษายน 2567 การประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ยกร่าง หลักสูตรเทคโนโลยบัณฑิต สาขาวิชาการผังเมือง โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 4 ท่าน

1.นายปกรณ์ รุจิระวิไล นักออกแบบเมนเทอร์และพัฒนาเมืองรุ่นใหม่

2.นางปิยวรรณ ชูนวล นักผังเมืองชำนาญการ โยธาธิการและผังเมืองสงขลา

3.นายสมชาย จันทรประทิน รองนายกเทศบาลเมืองสงขลา

4.นางสาวพีรวรรณ พงศ์ไพบูลย์ นักผังเมืองเชี่ยวชาญส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง