คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย ให้การต้อนรับคณะดูงานจาก คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

วันที่ 25 เมษายน 2567 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ศรีวิชัย ผศ.ดร.ปิยาภรณ์ อรมุต คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ร่วมให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรกัญญา ง่วนสนสกุล คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ที่เข้าศึกษาดูงานและและเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการปฏิบัติงานด้านการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการ และการให้บริการภายในมหาวิทยาลัย และร่วมพูดคุยหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการปฏิบัติงานภายในองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน