ประชาสัมพันธ์ การดำเนินการรายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567

@arch_ruts

📢ประชาสัมพันธ์ ผู้สมัครทุกรอบการสมัครที่ทำการยืนยันสิทธิ์และชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาแล้ว ให้ดำเนินการอัพโหลดรูปถ่ายและเอกสารสำหรับรายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567 ผ่านระบบรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2567

♬ Like I Do GALCHANIE COVER – GALCHANIE (แกลชานี่)

ประชาสัมพันธ์ ผู้สมัครทุกรอบการสมัครที่ทำการยืนยันสิทธิ์และชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาแล้ว ให้ดำเนินการอัพโหลดรูปถ่ายและเอกสารสำหรับรายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567 ผ่านระบบรายงานตัวนักศึกษาใหม่ https://reg.rmutsv.ac.th/newStudent/login.php ได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2567