• ภาษาไทย
    • English

ข้อมูลอาจารย์ผู้สอน : สาขาวิชาสถาปัตยกรรม

 

ชื่อ-สกุล             :  อาจารย์เรืองรัมภา  อินทรักษ์
ชื่อภาษาอังกฤษ    : Ruengrumpa Intaraksa
ตำแหน่ง        : หัวหน้าหลักสูตรสถาปัตยกรรม
TEL               : 074-317173 ต่อ 5032
EMAIL          : ruengrumpa@hotmail.com
Profile            ดูรายละเอียด
 

 

 

ชื่อ-สกุล             : ดร.ทัชชญา สังขะกูล                                
ชื่อภาษาอังกฤษ    : Dr.Tachaya  Sangkakool
ตำแหน่ง        :    อาจารย์
TEL               : 074-317173 ต่อ 5031
EMAIL          :  tachayasangkakool@gmail.com
Profile            ดูรายละเอียด

ชื่อ-สกุล             : ดร.จเร  สุวรรณชาต 
ชื่อภาษาอังกฤษ    : Dr.Jaray  Suwannachart
ตำแหน่ง        :  อาจารย์
TEL               : 074-317173
EMAIL          : J_ray191@hotmail.com
Profile            : ดูรายละเอียด

ชื่อ-สกุล             : ผศ.ดร.ปิยาภรณ์  อรมุต
ชื่อภาษาอังกฤษ    : Asst.Port.Dr.Piyaporn  Oramut
ตำแหน่ง        :  อาจารย์
TEL               : 074-317173 ต่อ 5031
EMAIL          : Piyaporn.oramut@gmail.com
Profile            : ดูรายละเอียด

ชื่อ-สกุล             : อาจารย์ปิยาภรณ์  ธุระกิจจำนง
ชื่อภาษาอังกฤษ    : Piyaporn  Thurakitijamnong
ตำแหน่ง        :  อาจารย์
TEL               : 074-317173
EMAIL          : piyapornthurakit@gmail.com
Profile            : ดูรายละเอียด

ชื่อ-สกุล             : อาจารย์เสริมศักดิ์  สัญญาโณ
ชื่อภาษาอังกฤษ    : Soemsak  Sanyano
ตำแหน่ง        :  อาจารย์
TEL               : 074-317173 ต่อ 5031
EMAIL          : Soemsak.s@rmutsv.ac.th
Profile            : ดูรายละเอียด

ชื่อ-สกุล             :   อาจารย์จิฬา  แก้วแพรก
ชื่อภาษาอังกฤษ    : Chila  Kaewpraek
ตำแหน่ง        : อาจารย์
TEL               : 074-317173 ต่อ 5032
EMAIL          : Chila.k@rmutsv.ac.th,Chila.kaepraek@gmail.com
Profile            : ดูรายละเอียด

ชื่อ-สกุล             : ผศ.สาทินี  วัฒนกิจ
ชื่อภาษาอังกฤษ    : Asst.Port.Satinee  Wattanakit
ตำแหน่ง        :  อาจารย์
TEL               : 074-317173 ต่อ 5032
EMAIL          : N_satinee@hotmail.com
Profile            : ดูรายละเอียด

ชื่อ-สกุล             :   อาจารย์รอฮานา  แวดอเลาะ
ชื่อภาษาอังกฤษ    : Rohana  Waedolorh
ตำแหน่ง        : อาจารย์
TEL               : 074-317173 ต่อ 5032
EMAIL          : Fasesai846@gmail.com
Profile            : ดูรายละเอียด

ชื่อ-สกุล             :   อาจารย์พิษณุ  อนุชาญ
ชื่อภาษาอังกฤษ    : Phitsanu  Anucharn
ตำแหน่ง        : อาจารย์
TEL               : 074-317173 ต่อ 5032
EMAIL          : pitsanuanucharn@gmail.com
Profile            : ดูรายละเอียด

ชื่อ-สกุล             : อาจารย์มัลลิกา  ปู่เพ็ชร์  
ชื่อภาษาอังกฤษ    : Malliga  Poophet
ตำแหน่ง        : อาจารย์
TEL               : 074-317173
EMAIL          : Mallika.p@rmutsv.ac.th
Profile            : ดูรายละเอียด

ชื่อ-สกุล             :   ผศ.งามเพชร  อัมพรวัฒนพงศ์
ชื่อภาษาอังกฤษ    : Asst.Port.Ngampetch   Ampornwattanapong
ตำแหน่ง        : อาจารย์
TEL               : 074-317173 ต่อ 5032
EMAIL          : Ngampetch .a@gmail.com
Profile            : ดูรายละเอียด

ชื่อ-สกุล             :  ผศ.เจนจิรา  ขุนทอง 
ชื่อภาษาอังกฤษ    : Asst.Port.Janejira  Khunthong
ตำแหน่ง        : อาจารย์
TEL               : 074-317173 ต่อ 5032
EMAIL          : Jane_arch@hotmail.com
Profile            : ดูรายละเอียด

ชื่อ-สกุล             :   อาจารย์ธนวัฒน์  เลขาพันธ์
ชื่อภาษาอังกฤษ    : Thanawat  Lay-khaphan
ตำแหน่ง        : อาจารย์
TEL               : 074-317173 ต่อ 5032
EMAIL          : Thanawat.l@rmutsv.ac.th
Profile            : ดูรายละเอียด

ชื่อ-สกุล             :  อาจารย์ภาณุพันธ์นัดดา  ดำนุ้ยราวัฒน์  
ชื่อภาษาอังกฤษ    : Panupannadda Damnuirawat
ตำแหน่ง        : อาจารย์
TEL               : 074-317173 ต่อ 5032
EMAIL          : Nivith2581@gmail.com
Profile            : ดูรายละเอียด

ชื่อ-สกุล             :  อาจารย์ทรรศน์วรรณ ทองอ่อน
ชื่อภาษาอังกฤษ    : Tussawan  Thong-on
ตำแหน่ง        : อาจารย์ 
TEL               : 074-317173 ต่อ 5032
EMAIL          :tussawan.t@rmutsv.ac.thcarleeline@hotmail.com
Profile            ดูรายละเอียด

 

ชื่อ-สกุล             :  อาจารย์ณัฐรดา บุญถัด

 

ชื่อภาษาอังกฤษ    : Natrada Boonthad
ตำแหน่ง        : อาจารย์
TEL               : 074-317173 ต่อ 5032
EMAIL          : Natrada.b@rmutsv.ac.th                                                                Profile            ดูรายละเอียด