• ภาษาไทย
    • English

การประกวดการออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) งาน "มหกรรมทรัพสินทางปัญญา นวัตกรรม เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการ" (IP Innovation and Technology Expo - IPITEx. 2014)

โครงการ  การประกวดการออกแบบตราสัญลักษณ์  (Logo)
งาน “มหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา นวัตกรรม เทคโนโลยี เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการ”
(IP Innovation and Technology Expo – IPITEx. 2014)

 

 
หลักการและเหตุผล
                   ด้วย  เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.)  ซึ่งประกอบด้วย  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)  สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.)  สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)  และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  ร่วมกับ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และกระทรวงพาณิชย์โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา  ร่วมกันจัดงาน “มหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา นวัตกรรม เทคโนโลยี เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการ”  (IP Innovation and Technology Expo – IPITEx. 2014)  ขึ้น  ในระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗  ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค  เพื่อให้เกิดการบูรณาการการเผยแพร่ผลงานวิจัย  สิ่งประดิษฐ์  และนวัตกรรมที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์  โดยนำผลงานวิจัย  สิ่งประดิษฐ์  และนวัตกรรมมาผลักดันการเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการ
                   ดังนั้น  เพื่อให้เป้าหมายบ่งบอกถึงการเป็นเวทีระดับชาติที่เป็นเวทีสำคัญของผลงานวิจัย  สิ่งประดิษฐ์  และนวัตกรรม  รวมทั้งทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศ  ที่จะได้รับการเพิ่มมูลค่าสู่เชิงพาณิชย์  วช. จึงได้จัดให้มีโครงการ  การประกวดการออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo)  งาน “มหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา นวัตกรรม เทคโนโลยี เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการ”  (IP Innovation and Technology Expo – IPITEx. 2014) ขึ้น  เพื่อเป็นสัญลักษณ์ (Logo) ของการจัดงาน  และเป็นสื่อในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
 
วัตถุประสงค์
                   ๑.  เพื่อจัดทำตราสัญลักษณ์ (Logo)  งาน “มหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา นวัตกรรม เทคโนโลยี เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการ”  (IP Innovation and Technology Expo – IPITEx. 2014)
                   ๒.  เพื่อเป็นสื่อในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การจัดงาน
                   ๓.  เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน  นิสิต  นักศึกษา  และประชาชนทั่วไป  ที่มีความคิดสร้างสรรค์  ได้ใช้ความสามารถในการออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo)  รวมทั้งได้มีส่วนร่วมในการจัดงาน
 
คุณสมบัติผู้ส่งผลงานเข้าประกวด
                   นักเรียน  นิสิต  นักศึกษา  และประชาชนทั่วไป  ไม่จำกัดอายุ  การศึกษา  และอาชีพ
 
หลักเกณฑ์ในการส่งผลงานเข้าประกวด
                   ๑.  ตราสัญลักษณ์ (Logo)  จะต้องมีความสวยงามทางศิลปะ  ทันสมัย  มีเอกลักษณ์
                   ๒.  ตราสัญลักษณ์ (Logo)  จะต้องสื่อถึงเป้าหมายของการจัดงานที่ชัดเจน
                   ๓.  ผู้ที่ส่งผลงานเข้าประกวด  จะต้องอธิบายถึงแนวคิดในการออกแบบ  และความหมายของผลงาน  เช่น อธิบายความหมายของสัญลักษณ์  สีที่ใช้  และข้อความหรือตัวอักษร  เป็นต้น
                   ๔.  รูปแบบตราสัญลักษณ์จะต้องเป็นภาพที่ผลิตและออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์  โดยใช้โปรแกรมใดออกแบบก็ได้
                   ๕.  ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องสร้างสรรค์ขึ้นใหม่  และไม่เคยส่งเข้าประกวดที่ใดมาก่อน  และสามารถส่งผลงานได้คนละ ๑ ชิ้น  เท่านั้น
 
                   ๖.  ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่ลอกเลียนแบบหรือดัดแปลงตราสัญลักษณ์ของหน่วยงานอื่น ๆ รวมทั้งไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น
                   ๗.  ผลงานที่ได้รับรางวัลให้ถือเป็นลิขสิทธิ์ของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  และ วช. สามารถปรับแบบได้ตามความเหมาะสมในการนำไปใช้งานจริง
                   ๘.  การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 
การส่งผลงานเข้าประกวด
                   ๑.  จัดพิมพ์ผลงานเป็นภาพสีและขาวดำ  ที่คมชัดและสมจริง  ขนาด ๖ x ๖ นิ้ว  (ปรับเปลี่ยนได้ตามรูปแบบของ Logo)  ลงบนกระดาษ A4
                   ๒.  กรอกแบบฟอร์มใบสมัครระบุชื่อ  นามสกุล  ที่อยู่  และรายละเอียดอื่น ๆ ให้ครบถ้วน  พร้อมอธิบายแนวคิดในการออกแบบ  และความหมายของผลงาน  ลงบนด้านหลังของผลงานที่ส่งเข้าประกวด
                   ๓.  แนบไฟล์ดิจิตอลต้นฉบับของโปรแกรมและไฟล์ภาพ  ในรูปแบบนามสกุล AI  (Illustrator 10 / CS3)  และ JPG  ความละเอียดไม่ต่ำกว่า 300 DPI  บันทึกใส่ CD จำนวน ๑ แผ่น
                   ๔.  แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของผลงานพร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
                   ๕.  ส่งใบสมัครพร้อมผลงานด้วยตนเองในวันและเวลาราชการ  หรือจัดส่งทางไปรษณีย์พร้อมวงเล็บมุมซองว่า  “ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo)  งาน IPITEx. 2014” ได้ที่ฝ่ายส่งเสริมและสร้างคุณค่างานวิจัย  กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย
 
 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  (วช.) เลขที่ ๑๙๖  ถ.พหลโยธิน  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ  ๑๐๙๐๐
 
 
กำหนดเวลารับสมัคร
                -  ตั้งแต่บัดนี้  จนถึงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗
                -  กรณีส่งผลงานทางไปรษณีย์จะถือวันประทับตราไปรษณีย์วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เป็นวันสุดท้ายของการส่งผลงาน
 
การตัดสินและประกาศผลตัดสิน
                   -  ตัดสินโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการจัดงาน
                   -  ประกาศผลตัดสินในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗  พร้อมทั้งประกาศผลตัดสินผ่านทางเว็บไซต์  http://rrm.nrct.go.th  และจะมีหนังสือแจ้งผลการตัดสินพร้อมกำหนดวันรับรางวัลให้ผู้ชนะการประกวดทราบอีกครั้งหนึ่ง
 
รางวัล
                   เงินรางวัลรวมทั้งหมด ๓๐,๐๐๐ บาท  พร้อมเกียรติบัตร  โดยแบ่งเป็น ๓ รางวัล  ดังนี้
                    -  รางวัลชนะเลิศ                   จำนวน ๑ รางวัล  เงินรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท  พร้อมเกียรติบัตร
                    -  รางวัลชมเชย                     จำนวน ๒ รางวัล  เงินรางวัลละ ๕,๐๐๐ บาท  พร้อมเกียรติบัตร
 
 
 
งบประมาณ
                   งบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
                   ๑.  ได้สัญลักษณ์ (Logo)  การจัดงาน “มหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา นวัตกรรม เทคโนโลยี เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการ”  (IP Innovation and Technology Expo – IPITEx. 2014)
                   ๒.  ได้สื่อที่เป็นตัวแทนในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การจัดงานที่ตรงกับเป้าหมาย
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
                   ฝ่ายส่งเสริมและสร้างคุณค่างานวิจัย  กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย
                   สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  (วช.)
                   เลขที่ ๑๙๖  ถ.พหลโยธิน  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ  ๑๐๙๐๐
                   โทร.  ๐ ๒๕๗๙ ๒๒๘๘,  ๐ ๒๕๖๑ ๒๔๔๕  ต่อ ๕๑๖, ๕๓๐, ๕๓๙
                   โทรสาร  ๐ ๒๕๗๙ ๐๔๕๕