• ภาษาไทย
    • English

โครงการอบรมสัมมนาถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชนภายใต้โครงการวิจัยการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์แฟชั่นไลฟ์สไตล์

วันที่ 12 มกราคม 2564 ดร.นวัทตกร อุมาศิลป์ อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ หัวหน้าโครงการวิจัย ได้เป็นวิทยากรบรรยาย และเสนอผลงานวิจัย ผลิตภัณฑ์ ที่ได้จากงานวิจัย มาจัดแสดง โดยมีคณาจารย์ในหลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ และนักศึกษา มีผู้ประกอบการ ผู้ที่สนใจ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชนภายใต้โครงการวิจัยการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์แฟชั่นไลฟ์สไตล์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีวัฒนธรรม ย่านเมืองเก่า จังหวัดสงขลา โดยมีนายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีในครั้งนี้ และนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ ได้รับประกาศนียบัตรรางวัลการประกวด จำนวน 5คน ณ โรงแรมเบญจพร แกรนด์วิว สงขลา