• ภาษาไทย
    • English

โครงการอบรมเตรียมความพร้อมเข้าสู่การทดสอบสมรรถนะวิชาชีพสถาปัตยกรรม

ในวันที่ 3 - 4 สิงหาคม 2562 หลักสูตรสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมเข้าสู่การทดสอบสมรรถนะวิชาชีพสถาปัตยกรรม เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบขอรับใบอนุญาต เป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัยกรรมควบคุม ระดับภาคีสถาปนิก ประจำปี 2562 อาจารย์ปิยาภรณ์ ธุระกิจจำนง คณบดีคณะสถาปัตยกรรมผู้เปิดโครงการและมีอาจารย์รอฮานา แวดอเลาะ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ ผศ.ไกรทอง โชติวุฒิพัฒนา และ อาจารย์ปรัศณี เมฆศรีสวัสดิ์ สถ.สจล.(KMITL) เป็นวิทยากรในครั้งนี้ มีนักศึกษา และศิษย์เก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องเรียนรวม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย