• ภาษาไทย
    • English

นิทรรศการลองแล 4 ของนักศึกษาหลักสูตรจิตรกรรม

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 นักศึกษาหลักสูตรจิตรกรรม สาขาศิลปกรรมและออกแบบ จัดนิทรรศการลองแล 4 เป็นการแสดงผลงานทดลองก่อนศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นสุดท้าย โดยมี ดร.นวัตกร อุมาศิลป์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการในครั้งนี้ คณาจารย์ นักศึกษา ร่วมงาน ณ ลานใต้ตึก 31 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย